یه سال 365 روزه

بگو خب 

 

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字،52 روزش جمعه است ، میمونه 313 روز بگو خب゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

 

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字حداقل 50 روز تعطیلات تابستانی داریم ، میمونه 263 روز  بگو خب゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字میانگین هر روز 8 ساعت میخوابیم゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字این میشه 122 روز و باقی میمونه 141 روز بگو خب هر روز゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字یک ساعت برا خودمون وقت بزاریم این میشه 15 روز و باقی میمونه 126 روز゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字روزی 2 ساعت خورد و خوراک این میشه 30 روز و باقی میمونه 96 روز ゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字میانگین روزی 4 ساعت گشت و گذار با دوستان دختر ゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字ساعتهای خالی بین کلاسها و رفت و آمد مسیر دانشگاه و خونه ゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字این میشه 60 روز و باقی میمونه 36 روز゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字بگو خب 31 روز تعطیلات رسمی سالانه، میمونه 5 روز خوب عزیزم゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字ما هم آدمیم سالی 4 روزم مریض میشیم میمونه یه روز ゜*りぼん/カラフル*゜ のデコメ絵文字

چه تصادفی اون یه روزم روز تولدم ! تموم شد و رفت....

 

منبع : قصــــرشیـــک اســـــــرا وبارانـــــــادلیل درس نخوندن
برچسب ها : میمونه ,باقی ,ساعت ,میشه ,باقی میمونه